Ježíš


A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."
Mt 28,20

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 13. května 2021, Nanebevstoupení Páně

1. čtení: Sk 1,1-11

První knihu, Theofile, jsem napsal o všem, co Ježíš činil a učil od samého počátku
až do dne, kdy v Duchu svatém přikázal svým vyvoleným apoštolům, jak si mají počínat, a byl přijat k Bohu;
jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."
Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"
Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.
A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu
a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Žalm: Zl 47(48)

Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, žalm.
Lidé všech národů, tleskejte v dlaně, hlaholte Bohu, plesejte zvučně.
Hospodin, Nejvyšší, vzbuzuje bázeň, on je Král velký nad celou zemí.
Podrobí nám lidská společenství, národy k nohám nám složí.
Vybral nám za náš dědičný podíl chloubu Jákoba, jehož si zamiloval.
Bůh vystoupil vzhůru za hlaholu, Hospodin za zvuku polnic.
Zpívejte žalmy Bohu, zpívejte žalmy, zpívejte žalmy našemu Králi, zpívejte žalmy!
Vždyť Bůh je Král nad celou zemí, zpívejte žalmy k poučení.
Bůh kraluje nad všemi pronárody, Bůh sedí na svém svatém trůnu.
Knížata lidských společenství se shromáždila, jsou lidem Abrahamova Boha. Vždyť štíty země náležejí Bohu nesmírně vyvýšenému.

2. čtení: Ef 1,17-23

Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali
a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu
a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.
Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích,
vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.
`Všechno podrobil pod jeho nohy´ a ustanovil jej svrchovanou hlavou církve,
která je jeho tělem, plností toho, jenž přivádí k naplnění všechno, co jest.

Evangelium: Mk 16,15-20

A řekl jim: "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.