Ježíš


Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
1 Tes 4,14

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 24. října 2020, sobota 29. týdne v mezidobí

1. čtení: Ef 4,7-16

Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování.
Proto je řečeno: `Vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem.´
Co jiného znamená `vystoupil´, než že předtím sestoupil dolů na zem?
Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest.
A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele,
aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,
až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.

Žalm: Zl 122

Poutní píseň, Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, vzdát Hospodinovu jménu chválu.
Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!
Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji: "Budiž v tobě pokoj!"
Pro dům Hospodina, našeho Boha, usiluji o tvé dobro.

Evangelium: Lk 13,1-9

Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí.
On jim na to řekl: "Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět?"
Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete.
Nebo si myslíte, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma?
Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete."
Potom jim pověděl toto podobenství: "Jeden člověk měl na své vinici fíkovník; přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl.
Řekl vinaři: `Hle, už po tři léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej! Proč má kazit i tu zem?´
On mu odpověděl: `Pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím.
Snad příště ponese ovoce; jestliže ne, dáš jej porazit´."