Ježíš


Podle toho jsme poznali, co je láska, že on (Ježíš) za nás položil život.
1 J 3,16

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 21. dubna 2019, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

1. čtení: Sk 10,34a.37-43

A Petr se ujal slova: "Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestraní,
Dobře víte, co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal Jan.
Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.
A my jsme svědky všeho, co činil v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili.
Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se -
nikoli všemu lidu, nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.
A uložil nám, abychom kázali lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých i mrtvých.
Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří."

Žalm: Zl 118(117)

Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!
Ať vyzná Izrael: Jeho milosrdenství je věčné!
Ať vyzná Áronův dům: Jeho milosrdenství je věčné!
Ať vyznají ti, kteří se bojí Hospodina: Jeho milosrdenství je věčné!
V soužení jsem volal Hospodina, Hospodin mi odpověděl, daroval mi volnost.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?
Hospodin je při mně, mezi mými pomocníky, spatřím pád těch, kdo mě nenávidí.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v knížata.
Všechny pronárody mě obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
Oblehly mě, ano, obklíčily; odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
Oblehly mě jako vosy; zhasly jak planoucí trní, odrazil jsem je v Hospodinově jménu.
Udeřil jsi na mě tvrdě, abych padl. Hospodin je moje pomoc,
Hospodin je síla má i moje píseň; stal se mou spásou.
Ze stanů spravedlivých zní plesání nad spásou. Hospodinova pravice koná mocné činy!
Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice koná mocné činy!
Nezemřu, budu žít, budu vypravovat o Hospodinových činech.
Hospodin mě přísně trestal, ale nevydal mě smrti.
Brány spravedlnosti mi otevřete, vejdu jimi vzdávat chválu Hospodinu.
Toto je Hospodinova brána, skrze ni vcházejí spravedliví.
Tobě vzdávám chválu, žes mi odpověděl; stal ses mou spásou.
Kámen, jejž zavrhli stavitelé, stal se kamenem úhelným.
Stalo se tak skrze Hospodina, tento div se udál před našimi zraky.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.
Prosím, Hospodine, pomoz! Prosím, Hospodine, dopřej zdaru!
Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Hospodin je Bůh, dává nám světlo. Slavte svátek ratolestí, k rohům oltáře se ubírejte.
Ty jsi můj Bůh, tobě vzdávám chválu, vyvyšuji tě, můj Bože.
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné!

2. čtení: Kol 3,1-4

Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží.
K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.
Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.
Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.

Evangelium: Jan 20,1-9

První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.
Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: "Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili."
Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu.
Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první.
Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel.
Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna,
ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě.
Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil.
Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých.