Ježíš


Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé. Kdo zvítězí, dostane toto vše; já mu budu Bohem a on mi bude synem.
Zj 21,6-7

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 27. ledna 2021, středa 3. týdne v mezidobí

1. čtení: Zid 10,11-18

Každý kněz stojí a koná denně bohoslužbu, znovu a znovu přináší tytéž oběti, ale ty nikdy nemohou navždy zahladit hříchy.
Kristus však přinesl za hříchy jedinou oběť, navěky usedl po pravici Boží
a hledí vstříc tomu, `až mu budou nepřátelé dáni za podnož jeho trůnu´.
Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.
Dosvědčuje nám to i Duch svatý, když říká:
`Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, praví Pán; dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli;
na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu.´
Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti.

Žalm: Zl 110

Davidův, žalm. Výrok Hospodinův mému pánu: "Zasedni po mé pravici, já ti položím tvé nepřátele za podnoží k nohám."
Hospodin vztáhne žezlo tvé moci ze Sijónu. Panuj uprostřed svých nepřátel!
Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.
Hospodin přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.
Panovník ti bude po pravici, rozdrtí v den svého hněvu nepřátelské krále.
Bude soudit pronárody - plno mrtvol všude -, on rozdrtí hlavu velké země. Cestou z potoka pít bude, proto vztyčí hlavu.

Evangelium: Mk 4,1-20

Opět začal učit u moře. Shromáždil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď na moři; posadil se v ní a celý zástup byl na břehu.
Učil je mnohému v podobenstvích. Ve svém učení jim řekl:
"Slyšte! Vyšel rozsévač rozsívat.
Když rozsíval, padlo některé zrno podél cesty, a přiletěli ptáci a sezobali je.
Jiné padlo na skalnatou půdu, kde nemělo dost země, a hned vzešlo, protože nebylo hluboko v zemi.
Ale když vyšlo slunce, spálilo je; a protože nemělo kořen, uschlo.
Jiné zase padlo do trní; trní vzrostlo, udusilo je, a zrno nevydalo úrodu.
A jiná zrna padla do dobré země a vzcházela, rostla, dávala úrodu a přinášela užitek i třicetinásobný i šedesátinásobný i stonásobný."
A řekl: "Kdo má uši k slyšení, slyš!"
A když byl o samotě, vyptávali se ho ti, kdo byli s ním, co znamenají podobenství.
I řekl jim: "Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, děje se všechno v podobenstvích,
aby `hleděli a hleděli, ale neviděli, poslouchali a poslouchali, ale nechápali, aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno´."
Řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství? Jak porozumíte všem ostatním?
Rozsévač rozsívá slovo.
Toto jsou ti podél cesty, kde se rozsívá slovo: Když je uslyší, hned přichází satan a odnímá slovo do nich zaseté.
A podobně ti, u nichž je zaseto na skalnatou půdu: Ti slyší slovo a hned je s radostí přijímají.
Nemají však v sobě kořen a jsou nestálí; když pak přijde tíseň nebo pronásledování pro to slovo, hned odpadají.
U jiných je zaseto do trní: Ti slyší slovo,
ale časné starosti, vábivost majetku a chtivost ostatních věcí vnikají do nitra a dusí slovo, takže zůstane bez úrody.
Toto pak jsou ti, u nichž je zaseto do dobré země: Ti slyší slovo, přijímají je a nesou úrodu třicetinásobnou i šedesátinásobnou i stonásobnou."