Ježíš


Podle toho jsme poznali, co je láska, že on (Ježíš) za nás položil život.
1 J 3,16

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 25. srpna 2019, 21. neděle v mezidobí

1. čtení: Iz 66,18-21

"Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu.
Vložím na ně znamení a ty z nich, kdo vyváznou, vyšlu k pronárodům, do Taršíše, do Púlu a Lúdu, k těm, co natahují lučiště, do Túbalu a do Jávanu, na daleké ostrovy, které zprávu o mně ještě neslyšely ani nespatřily moji slávu; budou hlásat moji slávu mezi pronárody.
Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě.
Také z nich si vezmu kněze, lévijce," praví Hospodin.

Žalm: Zl 117(116)

Chvalte Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem,
neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství. Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

2. čtení: Zd 12,5-7.11-13

Což jste zapomněli na slova, jimiž vás Bůh povzbuzuje jako své syny: `Synu můj, podrobuj se kázni Páně a neklesej na mysli, když tě kárá.
Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho přijímá za syna.´
Podvolujte se jeho výchově; Bůh s vámi jedná jako se svými syny. Byl by to vůbec syn, kdyby ho otec nevychovával?
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.
`Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena´
a `vykročte jistým krokem´, aby to, co je chromé, docela nezchromlo, ale naopak se uzdravilo.

Evangelium: Lk 13,22-30

Ježíš procházel městy i vesnicemi, učil a přitom stále směřoval k Jeruzalému.
Kdosi mu řekl: "Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?" On jim odpověděl:
"Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.
Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouct na dveře a volat: `Pane, otevři nám´, tu on vám odpoví: `Neznám vás, odkud jste!´
Pak budete říkat: `Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!´
On však odpoví: `Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.´
Tam bude pláč a skřípění zubů, až spatříte Abrahama, Izáka a Jákoba i všechny proroky v Božím království, a vy budete vyvrženi ven.
A přijdou od východu i západu, od severu i jihu, a budou stolovat v Božím království.
Hle, jsou poslední, kteří budou první, a jsou první, kteří budou poslední."