Ježíš


Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
1 J 4,15

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 2. dubna 2020, čtvrtek 5. postního týdne

1. čtení: Gn 17,3-9

Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil:
"Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů.
Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů.
Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou.
Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.
A tobě i tvému potomstvu dávám do věčného vlastnictví zemi, v níž jsi hostem, tu celou zemi kenaanskou. A budu jim Bohem."
Bůh dále Abrahamovi řekl: "Ty i tvoje potomstvo budete mou smlouvu zachovávat ve všech pokoleních.

Žalm: Zl 105

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky,
zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech,
honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.
Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst,
potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení!
Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi.
Věčně pamatuje na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení.
Uzavřeli ji s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi,
stanovil ji Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako smlouvu věčnou:
"Dám ti kenaanskou zemi za dědičný úděl!"
Na počet jich byla malá hrstka, byli tam jen hosty.
Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu.
On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále:
"Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte!"
Než přivolal na zemi hlad, než každou hůl chleba zlomil,
vyslal už před nimi muže, Josefa, který byl prodán do otroctví.
Sevřeli mu nohy do okovů, do želez se dostal,
až do chvíle, kdy došlo na jeho slovo, když řeč Hospodinova ho protříbila.
Poslal pro něj král a pout ho zbavil, vládce národů ho osvobodil.
Učinil ho pánem svého domu, vládcem veškerého svého jmění,
aby jeho velmože k sobě připoutal a moudrosti učil jeho starce.
Pak přišel Izrael do Egypta, v zemi Chámově byl Jákob hostem.
Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností předčil protivníky,
jejichž srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky.
Poslal k nim Mojžíše, svého služebníka, s Áronem, jehož si zvolil.
Jeho znamení jim předváděli, zázraky v Chámově zemi.
Seslal temnotu a zatmělo se, a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu.
Jejich vody proměnil v krev, ryby nechal leknout.
V zemi se jim vyrojila žabí havěť, nalezla i do královských komnat.
Rozkázal a přiletěly mouchy a na celé jejich území komáři.
Přívaly dešťů jim změnil v krupobití, ohnivými plameny bil jejich zemi.
Potloukl jim vinice a fíkovníky, v jejich území polámal stromy.
Rozkázal a snesly se kobylky, nesčetné roje žravého hmyzu.
Sežraly jim vše, co v zemi rostlo, sežraly jim plody polí.
Všechno prvorozené jim v zemi pobil, každou prvotinu jejich plodné síly.
Ale své vyvedl se stříbrem a zlatem, nikdo z jejich kmenů neklopýtl.
Egypt se radoval, že už táhnou, neboť strach z nich na něj padl.
Jako závěs rozestíral oblak, ohněm svítíval jim v noci.
Žádali a přihnal jim křepelky, chlebem nebeským je sytil.
Otevřel skálu a vody tekly proudem, valily se jako řeka vyprahlými kraji.
Neboť pamatoval na své svaté slovo a na Abrahama, svého služebníka.
Vyvedl svůj lid - a veselili se, svoje vyvolené - a plesali.
Daroval jim země pronárodů, výsledek námahy národů obdrželi,
aby dbali na jeho nařízení a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

Evangelium: Jan 8,51-59

Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky."
Židé mu řekli: "Teď jsme poznali, že jsi posedlý! Umřel Abraham, stejně i proroci, a ty pravíš: Kdo zachovává mé slovo, neokusí smrti navěky."
Jsi snad větší, než náš otec Abraham, který umřel? Také proroci umřeli. Co ze sebe děláš?"
Ježíš odpověděl: "Kdybych oslavoval sám sebe, má sláva by nic nebyla. Mne oslavuje můj Otec, o němž vy říkáte, že je to váš Bůh.
Vy jste ho nepoznali, ale já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, budu lhář jako vy. Ale znám ho a jeho slovo zachovávám.
Váš otec Abraham zajásal, že spatří můj den; spatřil jej a zaradoval se."
Židé mu řekli: "Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama?"
Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem."
Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.