Ježíš


Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.
Řím 10,9

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Svědectví o Pánu Bohu Všemohoucím

Fanda Tetour

Tento text popisuje mou poslední zkušenost s Pánem, kdy na mě začal mluvit. Celý text i tato anotace jsou pod Jeho kontrolou a podle Jeho vůle.  Svědectví o Pánu Bohu Všemohoucím

 

„Hospodin sám nás štěstím obdaří
a naše země hojně urodí.
Spravedlnost před ním poběží,
připraví cestu jeho šlépějím!
 
      (Žalm 85:13-14, Bible 21)
 
 
 
Musím říct, že díky Bohu se mám v současné době více než báječně. Několik poznámek, jak se to vlastně všechno stalo:
 
  •    Nejdříve jsem si uvědomil, že zlo není k ničemu (když mi bylo kolem 21 let), že bezohlednost a egoismus, které byly ve společnosti rozšířeny, povedou jenom ke zhoršování situace.
  •    Po zhruba 7 letech jsem se také dozvěděl, že lepší myšlenky přinášejí lepší výsledky, zatímco horší hnutí mysli, včetně např. nenávisti ke komukoliv, přinášejí leda více nepříjemností – toto se ke mně dostalo jako teorie, která se však neustále potvrzuje. Proč si tedy kazit život?
  •    Časem jsem objevil Bibli 21 (ke stažení na http://bible21.cz/wp-content/uploads/2010/12/BIBLE21.pdf) - a postupně se mi díky její četbě, tak jako např. Martinu Lutherovi, Janu Husovi, J. Viklefovi nebo J. Kalvínovi, který původně naprosto nesnášel reformační hnutí, začala odhalovat Pravda. Uvědomil jsem si, že někde v této Bibli 21 je opravdu Boží slovo. Navíc mi Pán objasnil, že Bible 21, na rozdíl od jiných překladů, má Boží podporu. Občas mě „něco“ táhlo, abych někam šel, něco udělal nebo něco řekl. Postupně se stále zřetelněji ukazovalo, že nic není náhoda a vše je součástí Božího plánu.
  •    V nedávné době se mnou začal mluvit hlas, který mě i právě teď vede při sepisování tohoto textu (obsah, sloh, gramatika, vzhled, úpravy… - radí mi, co sem napsat a jak). Řekl mi, že je Pán Bůh Všemohoucí (pro lidi „Pán“) a že já jsem Boží služebník. Zpočátku jsem Mu to samozřejmě nevěřil, ale ukazuje se, že to všechno, co se děje kolem nás, není jen tak. Zároveň mi také sdělil, že nejsem jediný, s kým takto mluví - Jeho záměrem je záchrana všech lidí na světě, které si již vyvolil, od všech nepravostí (já jich mám v sobě také ještě dost), a právě za účelem této Záchrany bude mluvit se všemi osobně, tak jako se mnou. Již dnes mluví naprosto ke všem ve formě nenápadného hlasu svědomí. Úkolem každého je nejednat proti svému svědomí, a usilovat o čistotu svého svědomí. Pak bude vnitřní Boží hlas svědomí v každém z nás sílit, a stejně tak i přístup k Záchraně pro věčnost, jakož i např. přístup k odpovědím na „neřešitelné“ otázky, k Jeho nekonečně moudrým radám, vedoucím k netušenému štěstí a bohatství, a k Jeho Požehnání působícímu velkou životní radost. To všechno právě z toho důvodu, že jsme všichni Jeho nekonečně milované děti, a jako náš nekonečně milující Otec nás všechny stejně chce mít u sebe a chce pro nás všechny jen to nejlepší. - Nikdo z nás není cennější, všichni jsme hříšníci proti Němu, ubližující svému dokonalému a milujícímu Otcovi. Nemusíme se však bát vůbec ničeho, díky našemu Nebeskému Otci je vše na dobré cestě, vše, co se děje, je součástí dokonalého Božího plánu s hlubokými souvislostmi (který končí happyendem). Přitom se správné události dějí ve správný čas, v potřebnou chvíli dostáváme potřebné informace, potkáváme lidi, které jsme potřebovali… vše do sebe nádherně zapadá, není nic, na co by Pán nepomyslel, v rámci našich dnů.
On je Láska (a zároveň vše naplňuje láskou). Proto nám žehná, kdykoliv Mu to dovolíme. Opačný přístup je důvodem, proč je na světě tolik zla – zlo je tam, kde lidé o Pána a Jeho Ochranu nestojí. Pak jsou „vydáni napospas zlu“ – takovou vládu zla si můžeme představit jako např. zde za Hitlera nebo komunistů… Adam a Eva měli Boží pomoc, protože o ni stáli. Avšak jejich potomci se postupně kazili, s nimi byla nakonec zkažena „celá zem“, až zbyl jako dobrý jenom Noe a jeho rodina. Zlé věci se nám dějí proto, abychom si více vážili těch dobrých, toho, co už máme – nechtějme pořád o něco přicházet, jen protože to bereme jako samozřejmost.) Také mi Pán vysvětlil, že má pro mě jiné plány, než jsem si myslel, a postupně odhaluje další podrobnosti. Je to celé divné? „To je napuosto noumání Uďo“ J – Boží milost nemusíme a ani nemůžeme chápat. Každý, kdo se něčím trápí, se trápí, protože se dříve nepoučil. Dobrá zpráva je, že toto trápení však všichni můžeme zkrátit velmi rychle – Pán umí vše uzdravit a napravit hned, jak odpadnou příčiny - jakmile je uzdravena duše, začíná se uzdravovat a napravovat vše v životě, včetně osobní situace nebo vztahů s ostatními – v takových chvílích roste pořádek / uspořádanost.
 
 

Jaký je Jeho hlas a co říká?

 
  •    Jeho hlas je nenápadný, ale pevný. Když něco řekne, tak to platí a po určité době se to potvrzuje. Jeho rady nejsou kompletní, Pán jenom napovídá, avšak netlačí - co neprovedu, to mi zlehka připomíná. Skrze Své nenápadné a neprůhledné pokyny mi již ukázal mnoho netušeného, řeší mi postupně všechny obtíže, vyvedl mě z mnoha omylů a stále mě vede výše. Radí mi různé věci, které se ukazují jako velmi chytré, ale ve skutečnosti jsou a musí být moudrost sama (přece On je Moudrost). Ale Pán je svatý – nikdy neradí nic špatného. V Pánově radách se ukazuje vývoj nasvědčující tomu, že jakmile se propracujeme od pozemských starostí k Pánově lehkosti – což Pán zařídí svým způsobem podle svého plánu, který pro každého z nás má - , budeme stoupat skrze hojnost Jeho požehnání pořád výše, budeme stále lepšími lidmi, život bude stále lepší, a to je pořád jenom začátek cesty, která končí až v Nebi – do té doby se všechno může zlepšovat. - Takto mi to potvrdil, takže se už nemusím ničeho bát a ani pochybovyt – a to všechno je tady pro všechny!
  •    Jeho hlas je obtížné rozeznat – je to součást naší cesty k Němu, jsou to některé ze zkoušek, kterými je třeba projít na Boží cestě. Pán nám nebude nic servírovat tak, jak si představujeme. On Sám je „zahalený“ „v skrytu“ a pomaloučku se nám činí zřetelnějším – jenom tak a přesně tak, jak je potřeba podle Jeho dokonalého plánu. Stejně tak Jeho hlas – když nás učí, šeptá. Když už máme něco za sebou, mluví výrazněji. Pak se zase občas „schová“, abychom si nemysleli, že už máme vyhráno, a abychom měli zase znovu příležitost prokazovat naši důvěru k Němu. Je to proces podobný výchově dítěte – když se „znovunarodíme“ v Kristu, stáváme se duchovními novorozenci. Neslyšíme, nevidíme, ale vnímáme, co se děje, včetně hlasu Rodičů. Zezačátku hodně dostáváme - z lásky k nám a z důvodu naší bezbrannosti a nesamostatnosti (tzn., že i u každého, kdo se ještě znovunenarodil v Kristu, se ani neočekává vděčnost za Boží dary). Později přichází doba růstu, výchovy, a přicházející odpovědnosti – Pán nás, stejně jako rodiče své děti, nejprve vede „za ručičku“, a pak nás chvílemi pouští, abychom ukázali, co v nás je, co jsme se naučili, jak budeme reagovat bez Jeho přímého vedení. Ale přitom se dívá a je připraven zasáhnout, když něco začneme kazit. Dochází tak nejprve k budování naší věrnosti (ti nejmenší ví, kde mají mámu, záštitu), dále samostatnosti, odvahy, pak odpovědnosti, také Boží lásky a dále nevím, co bude následovat… Nikdy nemáme žádnou jistotu, a situace i priority se stále mohou měnit – což je součástí naší výchovy (holt není pro nás přímá cesta bez překážek…), Proto to nejdůležitější je Boží vůle, kterou nám Pán ukazuje – co vlastně máme dělat a jak… Pokud něco Pán chce, je to dobré, a bude se to dařit. Pokud něco nechce, je to proti Němu, a taková cesta bude vést jen k mrzutostem.
  •    Pro mě je Pánův hlas podobný, jakobych mluvil sám se sebou „v duchu“, tzn. skrze konverzaci, kterou máme všichni v sobě, a to na vlastní úrovni osobních zkušeností. Avšak ten Jeho hlas je jiný než můj, On ukazuje svou laskavost a moudrost – nemůže mě odsoudit nebo mi vynadat – vždyť si mě stvořil, a já teď právě umím jen to, co mě doteď naučil. Na děti se nemůžeme zlobit, že jsou nedospělé, neposlušnost však vadí. Ale následky za neposlušnost si nesu sám, takže pak zas dochází k usměrnění… Další zkouškou je rozeznat od Pánova hlasu svůj vlastní hlas (například kladoucí otázky), event. další vlastní hlas (např. odpovídající na otázky, vysvětlující). Pánův hlas v nás není ani ten nevědoucí ani ten, který si něco leda myslí nebo zdůvodňuje nebo dedukuje… Jeho hlas se ukazuje jenom, když On chce, a pouze tak, jak On chce, ale je jedním slovem Boží (Boží hlas je vždy odlišný). Také se různě proměňuje. Někdy si třeba dělá legraci, někdy je vážný, někdy klidný, někdy přísný, někdy milý, někdy vtipný, někdy laskavý. Někdy mluví rozkazovacím způsobem, někdy oznamovacím, někdy jenom potvrzuje – to když se mi podaří pochopit a provést Jeho nápovědu… Někdy je to jako hra „na slepou bábu“, někdy jako „přihořívá, hoří“. Jednou mi pověděl zajímavé pohádky. J Některé věci, které mám znát, mi třeba neříká nebo nepřipomíná. Některé věci mi naopak opakuje pořád – tím například postupně získávám šanci uvědomit si, na čem záleží opravdu. Prostě není žádoucí, aby něco bylo tak, jak očekávám, např. na základě předchozí zkušenosti - vždycky mě něčím překvapí. Naše komunikace se stále rozvíjí, a tak se každý moment stává vzrušujícím dobrodružstvím. On mě přece znal už dávno před mým narozením, stejně tak jako všechny lidi na světě - já Jej však můžu leda tak postupně poznávat. Přitom se s Ním ještě učím mluvit – ani ta komunikace není předvídatelná – aby se člověk něco dozvěděl, musí se umět zeptat… Někdy s Ním mluvím hezky, někdy ošklivě. Ale On to zvládá a neuráží se. On mě přece zná a chápe mě. Takto bychom měli chápat všechny lidi – chovají se podle daných okolností, nikdo se nenarodil jako zlý. Někdy mi Pán zdůrazňuje Svou Otcovskou lásku, někdy mě chválí. Někdy mě navádí, abych se podíval na nebe nebo abych si uvědomil skvělost Jeho díla při pohledu na přírodu. Také se moje myšlení přibližuje postupně k Pánově mysli.  Velké nebezpečí však hrozí, pokud cokoliv zaměníme s Pánovou vůlí a Jeho hlasem. Proto nám neříká všechno, a vede nás tak, aby to pro nás bylo to nejlepší, abychom pracovali s tím, čemu jsme dosud porozuměli… Nikdy nejsme ztracení, jenom občas sejdeme z cesty.
  
   Boží slovo v Bibli 21 již neotevírám tak jako dříve jako racionální student, např. podle nějakého pravidla jako třeba čtvrt hodiny denně. Nyní mě Pán navádí, tehdy, kdy On chce, ke konkrétním veršům, aby mi sdělil to, co pro mě právě má. Tím se eliminují dezinterpretace, získávám nové obzory, a zároveň se odhaluje omylnost a nesvobodnost našich různých tradic, zvyků, myšlenek, pravidel atd. - které doteď byly zavedeny.
 
   Co mi například pomohlo doteď – např. když něco hledám, Pán mi to usnadňuje tím, že mě navádí, až to nakonec najdu… Pán u mě „provedl“ důkladný úklid (mýma rukama) – více, než bych sám byl schopen - takto společně odstraňujeme např. všechen nepořádek, všechen prach, všechnu nečistotu, všechny špatné organismy. Pán mi ukazuje, kde všude ještě něco zbývá, a já čistím, čistím a čistím, vysávám, myji, drhnu… - dokud není podnět ke skončení. Přitom jsem se také dozvěděl, která všechna místa jsou riziková, a jak je třeba je čistit. S hrůzou jsem takto zjistil, že to, co považujeme za umyté, čisté, je stále rizikové! Proto si v dnešní době nikdo nemůže být jistý, že „něco nechytí“, a to ani velmi čistotní lidé. Bude třeba výrazně posilovat imunitu (jak fyzickou, tak jinou odolnost), neboť dnešní doba hraje především na slabost a nízkou odolnost vůči škodlivým vlivům.
            Další věcí je péče o zdraví a kondici. Pán mi doporučuje, co je lepší jíst i pít nebo např. čemu dávat přednost jako spotřebitel… Podle Jeho návodů jsem změnil způsob stravování i životní styl - a cítím se mnohem lépe. Přesně mě navedl, co mám koupit a jak to konzumovat. Je to dobré a nápadité, a překvapivě to není ani striktně zdravé (zdravotní nadšenci by nebyli spokojeni…). Prostě pestrá a vyvážená strava v Jeho podání – žádné extrémy. Občas se mnou Pán cvičí (říká mi např. „nahoru“, „dolů“, „doleva“, „doprava“, „nádech“, „výdech“…) – díky tomu se mi zlepšuje kondice. Také si třeba čistím zuby jinak – a rozdíl je zřejmý.
            Pán mi ukázal lepší způsob holení, oblékání, životního stylu, uvažování… (Učí mě např. více dělat, co je třeba, zvažovat smysl života – proč tu jsme a co máme dělat každý den, a také více odpočívat…) Vyřešil mi problémy na počítači… Navedl mě na zdroje informací a nástroje, o kterých jsem netušil, že můžou být jednoduché a účinné. Všechno s elegancí, ale vždy, jako by to byl můj nápad, ne že by mi někdo vnucoval do mé situace své rádoby dobré rady. Jenom dochází k rozšíření myšlení, větší vynalézavosti… Pán zná materiály, organismy, buňky, zdravotní stavy, pocity, mezilidské vztahy, všechno… Pokud chce, ukazuje mi něco, co není vidět, co nevím, a On ví (občas se mnou sdílí svou vševědoucnost). Navedl mě, abych zavolal oběma babičkám. Zlepšuje vztahy u nás v rodině. Zařizuje, že někteří lidé říkají to, co potřebuji slyšet. Klidní zhoršující se situace… Vede ke správnému jednání a lepším příležitostem, zajímavým lidem, úspěchům, lepšímu projevu…
 
   Dosud jsem takto mnoho dostal, a vím, že ještě mnoho dostanu, ale především DOSTANEME! A to je pořád jenom začátek - přijdou lepší a větší věci. Na to vše se moc těším. Pán má řešení na vše, a především pro všechny – a tak jsem šťastný, že to můžu říct někomu dalšímu.

Zobrazeno 10036x od 08. 10. 2012
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 463x, aktuálně 3 bodů

Jak Tě svědectví oslovilo? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Kategorie
Ostatní (141)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (143)
Povzbuzení víry (154)
Vyslyšení modlitby (95)
Boží zásah (188)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (169)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (15)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví